Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại BacsiAZ !

  • Mọi thông tin được bảo mật 100% thông tin của khách hàng.
  • Không không khai/mua bán thông tin của người dùng.
  • Sử dụng tên thay đổi để đảm bảo tính uy tín, bảo mật cho người dùng.
  • Không công khai thông tin nếu chưa được sự cho phép bcủa khách hàng.

Trên đây là chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại blog BacsiAZ